Documenten:

Pedagogisch beleidsplan januari 2019
In dit beleidsplan worden onder andere de pedagogische visie, de werkwijze en de basisdoelen besproken die door alle gastouders gehanteerd wordt.

Algemene voorwaarden mei 2018

Informatieboekje juli 2019
In dit boekje vind u kort samengevat informatie over allerlei onderwerpen omtrent gastouderbureau De Admiraal.

Meldcode kindermishandeling GOB de Admiraal januari 2019
In het kader van kwaliteitszorg is het verplicht om in kinderopvang organisaties een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Dit is de vernieuwde meldcode vanaf januari 2019 inclusief afwegingskader.

Reglement oudercommissie november 2017

Het reglement bevat de procedure op welke manier de oudercommissie wordt samengesteld en hoe ze te werk gaan. Op dit moment heeft gastouderbureau De Admiraal geen oudercommissie. Er is een alternatieve oudercommissie opgesteld te lezen in dit document (tot 50 aangesloten gastouders mag er gewerkt worden met een alternatief).

Klachtenreglement november 2017
Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft gastouderbureau De Admiraal dit klachtenreglement opgesteld. Elke klant van gastouderbureau De Admiraal mag een klacht indienen over de gastouderopvang, de dienstverlening, de kwaliteit ed. Er wordt naar gestreefd de klacht intern binnen De Admiraal af te handelen. Ook kunt u ervoor kiezen om een externe klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie in te dienen. Deze klachtenregeling wordt bij zowel de vraagouder als de gastouder bij het intakegesprek of kennismakingsgesprek onder de aandacht gebracht.

Certificaat geschillencommissie 2016

Certificaat geschillencommissie 2017

Certificaat geschillencommissie 2018

Dit certificaat betekend dat er in 2016, 2017 en 2018 geen geschillen tegen De Admiraal zijn ingediend.

Regeling dienstverlening aan huis
In dit document vind u informatie over de regeling dienstverlening aan huis.

Geldige EHBO certificaten
In dit document kunt u terugvinden welke EHBO certificaten geldig zijn.

Diploma lijst gastouders
In dit document staan de diploma’s die wettelijk gezien zijn toegestaan bij het werken als gastouder.

 

GGD inspectierapporten:

GOB Admiraal definitief ID298665 4-4-19 : GGD inspectierapport april 2019

gastouderbureau De Admiraal GOB definitief ID266774 : GGD inspectierapport juli 2018

GGD Rapport januari 2016
Het eerste inspectierapport uitgevoerd door de GGD

Def. inspectierapport juli 2016

Inspectierapport GOB de Admiraal November 2017