Kwaliteit

De kwaliteit waarborgen wordt door gastouderbureau gedaan door:

  • Het houden aan criteria tijdens de selectie van gastouders en opvanglocatie
  • De wettelijke eisen omtrent groepsgrootte en groepssamenstelling te hanteren
  • Het proces verbeteren door verbeterpunten uit rapportages van de GGD
  • Het maken van goede afspraken over onder andere opvangtijden, pedagogische aanpak, voeding, dagritme, enz.
  • Het gastouderbureau wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd op naleving van zijn beleid. Hiervan wordt een inspectierapport opgemaakt, deze rapporten zijn in te zien door de ouders.

Vier pedagogische basisdoelen

Gastouderbureau De Admiraal werkt met de vier belangrijke pedagogische basisdoelen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang:

  • Emotionele veiligheid
  • Persoonlijke competentie
  • Sociale competentie
  • Overdracht van waarden en normen.

Deze doelen gelden voor kinderen in de leeftijd van 0 totdat zij naar de middelbare school gaan. Een uitgebreide beschrijving van deze doelen is terug te lezen in het Pedagogisch beleidsplan januari 2023

Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft gastouderbureau De Admiraal dit klachtenreglement opgesteld. Elke klant van gastouderbureau De Admiraal mag een klacht indienen over de gastouderopvang, de dienstverlening, de kwaliteit ed. Er wordt naar gestreefd de klacht intern binnen De Admiraal af te handelen. Ook kunt u ervoor kiezen om een externe klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie in te dienen. Deze klachtenregeling wordt bij zowel de vraagouder als de gastouder bij het intakegesprek of kennismakingsgesprek onder de aandacht gebracht.

Zie: Klachtenreglement april 2020

Een actieve oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderopvangorganisatie. Zij behartigen de belangen van alle ouders. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het Reglement oudercommissie januari 2022

Gastouderbureau De Admiraal heeft op dit moment geen oudercommissie. Er wordt daarom gewerkt met een alternatieve ouderraadpleging. In bovenstaand document staat tevens beschreven op welke manier de alternatieve ouderraadpleging wordt vormgegeven.

leonie foto

Mijn naam is Leonie Admiraal, in 2015 ben ik afgestuurd aan de Hogeschool van Amsterdam als ‘Pedagoog’ met als afsluitende minor ‘opvoedingsondersteuning’. Afgelopen jaren heb ik gewerkt bij verschillende kinderopvangorganisaties en daarnaast heb ik stage gelopen in het onderwijs en de jeugdzorg. In de afgelopen jaren ben ik erachter gekomen dat ik erg geïnteresseerd ben in het werken met ouders/opvoeders. Daarnaast leek het mij geweldig om iets voor mijzelf op te zetten. Al snel kwam de wens naar voren om een eigen kleinschalig gastouderbureau te beginnen waar persoonlijk contact voorop staat. Naast het runnen van een gastouderbureau ben ik tevens pedagogisch (VE) coach en beleidsmedewerker bij Kidsbest Kinderopvang. In augustus 2023 ben ik zelf moeder geworden van een dochter.

Ik hoop dat u voldoende informatie op deze website kunt vinden, zo niet kunt u altijd contact met mij opnemen.